Thursday, 23/09/2021 - 09:47|
PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP CẤP DO CHỦNG MỚI VIRUT CORONA (nCoV) GÂY RA.

QUYẾT ĐỊNH Về việc kiện toàn Hội đồng tự đánh giá KĐCLGD

Tài liệu đính kèm: Tải về

PHÒNG GD&ĐT VÕ NHAI

TRƯỜNG PTDTBT

THCS SẢNG MỘC

Số: 108/QĐ - KĐCL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Sảng Mộc, ngày 18 tháng 12 năm 2020

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc kiện toàn Hội đồng tự đánh giá KĐCLGD

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG  PTDTBT THCS SẢNG MỘC

Căn cứ Thông tư số 18/2018/TT-BGDĐT, ngày 22 tháng 8 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường THCS, THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học;

Căn cứ Công văn số 5942/BGDĐT-QLCL ngày 28 tháng 12  năm 2018 của bộ GD&ĐT V/v Hướng dẫn tự đánh giá và đánh giá ngoài trường mầm non và cơ sở giáo dục phổ thông;

Căn cứ Công văn số 235/SGDĐT-KTKĐCL ngày 19 tháng 02  năm 2019 của Sở GD&ĐT V/v triển khai thực hiện công tác KĐCL GD và trường chuẩn quốc gia đối với cơ sở GD mầm non, phổ thông từ năm 2019;

Căn cứ công văn số 117/PGDĐT - KĐCLGD ngày 25/02/2019 của Phòng GD&ĐT Võ Nhai V/v thực hiện công tác KĐCLGD và công nhận trường chuẩn quốc gia từ năm 2019;

Căn cứ các quyết định luân chuyển, bổ nhiệm CBQL, luân chuyển giáo viên nhân viên của chủ tịch UBND huyện Võ nhai;  

       Xét đề nghị của bộ phận chuyên môn nhà trường.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Kiện toàn Hội đồng tự đánh giá KĐCL Trường PTDTBT THCS Sảng Mộc gồm các ông (bà) có tên sau:( Có danh sách kèm theo)

Điều 2. Hội đồng có nhiệm vụ triển khai tự đánh giá theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hội đồng tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 3. Hội đồng bắt đầu làm việc theo kế hoạch. Nhiệm vụ của các thành viên trong Hội đồng do Chủ tịch Hội đồng phân  công.

Điều 4. Các ông (bà) có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 4;

- Phòng GD (B/c);

- Lưu: VT

HIỆU TRƯỞNG

(đã kí)

 

 

 

 

Hoàng Minh Đức

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG TỰ ĐÁNH GIÁ KĐCLGD

TT

Họ và tên

Chức danh, chức vụ

Nhiệm vụ

1

 Hoàng Minh Đức

Hiệu trưởng

Chủ tịch HĐ

2

Hoàng Ngọc Tân

Phó hiệu trưởng

P. Chủ tịch HĐ

3

Nguyễn Thị Hồng Nhạn

TTCM TN

Thư kí

4

Lộc Thị Hồng Lụa

TTCM XH

Uỷ viên HĐ

5

Nông Thị Thanh Huyền

TTVP

Uỷ viên HĐ

6

Hoàng Xuân Hải

CB TVTB

Uỷ viên HĐ

7

Phạm Ánh Dương

GV TPT

Uỷ viên HĐ

Đính kèm quyết định số 108/QĐ-KĐCL ngày 18/12/2020

 

DANH SÁCH NHÓM THƯ KÝ

TT

Họ và tên

Chức danh, chức vụ

Nhiệm vụ

1

Hoàng Ngọc Tân

Phó hiệu trưởng

Nhóm trưởng

2

Nguyễn Thị Hồng Nhạn

TTCM TN - Thư kí HĐKĐ

Thành viên

3

Lộc Thị Hồng Lụa

CTCĐ - TTCM XH

Thành viên

4

Nông Thị Thanh Huyền

KT - TTVP

Thành viên

5

Hoàng Xuân Hải

CBTV - TB

Thành viên

6

Hà Xuân Hùng

CB Văn thư - HC

Thành viên

 

DANH SÁCH CÁC NHÓM CHUYÊN TRÁCH

Nhóm

Nhiệm vụ của nhóm

Họ và tên

Chức danh,

Chức vụ

Nhiệm vụ của thành viên

Nhóm 1

Phụ trách

TC 1: Tổ chức và QL nhà trường

Hoàng Minh Đức

HT - CT HĐ TĐG

Nhóm trưởng

Nông Thị Thanh Huyền

Kế toán - TTVP

Uỷ viên

Nguyễn Thị Hồng Nhạn

- TTCM TN

- TK KĐCLGD

Ủy viên

Nhóm 2

Phụ trách

TC 2: CBQL-GVNV

Lộc Thị Hồng Lụa

CTCĐ - TTCM XH

Nhóm trưởng

Nguyễn Thị Danh

Giáo viên

Uỷ viên

Nông Văn Hương

Giáo viên

Uỷ viên

Nhóm 3

Phụ trách

TC 3: CSVC và TBDH

Hoàng Xuân Hải

CBTVTB

Nhóm trưởng

Trần Xuân Hậu

CB Y tế

Uỷ viên

Phạm Đức Giang

Giáo viên

Uỷ viên

Nhóm 4

Phụ trách

TC 4: Quan hệ giữa gia đình nhà trường XH

Phạm Ánh Dương

GV - TPT

Nhóm trưởng

Hứa Thị Thúy Nga

Giáo viên

Uỷ viên

Nguyễn Quang Huy

Giáo viên

Ủy viên

Nhóm 5

Phụ trách

TC 5: Hoạt động GD và kết quả GD

Hoàng Ngọc Tân

Phó hiệu trưởng

Nhóm trưởng

Lường Thị Vui

Giáo viên

Uỷ viên

Vi Thị Thu

Giáo viên

Ủy viên

Hà Xuân Hùng

CB VTHC

Ủy viên

 

 

 

 

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 3
Hôm qua : 1
Tháng 09 : 96
Năm 2021 : 2.468