Thursday, 23/09/2021 - 10:45|
PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP CẤP DO CHỦNG MỚI VIRUT CORONA (nCoV) GÂY RA.

KẾ HOẠCH KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG NĂM HỌC 2020- 2021

Tài liệu đính kèm: Tải về

TRƯỜNG PTDTBT

THCS SẢNG MỘC

HỘI ĐỒNG TỰ ĐÁNH GIÁ

Số: 109/KH - TĐG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

Sảng Mộc, ngày 18 tháng 12 năm 2020

 

KẾ HOẠCH TỰ ĐÁNH GIÁ

 

I. MỤC ĐÍCH VÀ PHẠM VI:

1. Xem xét, kiểm tra, đánh giá theo Căn cứ Thông tư số 18/2018/TT-BGDĐT, ngày 22 tháng 8 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường THCS, THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học để xác định thực trạng chất lượng, hiệu quả giáo dục, nhân lực, cơ sở vật chất, từ đó thực hiện các biện pháp cải tiến, nâng cao chất lượng giáo dục của trường; để giải trình với các cơ quan chức năng, với xã hội về thực trạng chất lượng giáo dục và để cơ quan chức năng đánh giá và công nhận trường sđạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục.

2. Phạm vi tự đánh giá là toàn bộ các hoạt động của trường PTDTBT THCS Sảng Mộc theo các tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.1

Thời gian: năm học: 2020 - 2021.

3. Yêu cầu

a) Khách quan và trung thực;

b) Công khai và minh bạch;

c) Đảm bảo sự chính xác

II. NỘI DUNG:

1. Phân công hội đồng tự đánh giá

a) Hội đồng tự đánh giá:

TT

Họ và tên

Chức danh, chức vụ

Nhiệm vụ

1

 Hoàng Minh Đức

Hiệu trưởng

Chủ tịch HĐ

2

Hoàng Ngọc Tân

Phó hiệu trưởng

P. Chủ tịch HĐ

3

Nguyễn Thị Hồng Nhạn

TTCM TN

Thư kí

4

Lộc Thị Hồng Lụa

TTCM XH

Uỷ viên HĐ

5

Nông Thị Thanh Huyền

TTVP

Uỷ viên HĐ

6

Hoàng Xuân Hải

CB TVTB

Uỷ viên HĐ

7

Phạm Ánh Dương

GV TPT

Uỷ viên HĐ

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG TỰ ĐÁNH GIÁ KĐCLGD

Đính kèm quyết định số 108/QĐ-KĐCL ngày 18/12/2020

 

DANH SÁCH NHÓM THƯ KÝ

TT

Họ và tên

Chức danh, chức vụ

Nhiệm vụ

1

Hoàng Ngọc Tân

Phó hiệu trưởng

Nhóm trưởng

2

Nguyễn Thị Hồng Nhạn

TTCM TN - Thư kí HĐKĐ

Thành viên

3

Lộc Thị Hồng Lụa

CTCĐ - TTCM XH

Thành viên

4

Nông Thị Thanh Huyền

KT - TTVP

Thành viên

5

Hoàng Xuân Hải

CBTV - TB

Thành viên

6

Hà Văn Hùng

CB Văn thư - HC

Thành viên

 

DANH SÁCH CÁC NHÓM CHUYÊN TRÁCH

Nhóm

Nhiệm vụ của nhóm

Họ và tên

Chức danh,

Chức vụ

Nhiệm vụ của thành viên

Nhóm 1

Phụ trách

TC 1: Tổ chức và QL nhà trường

Hoàng Minh Đức

HT - CT HĐ TĐG

Nhóm trưởng

Nông Thị Thanh Huyền

Kế toán - TTVP

Uỷ viên

Nguyễn Thị Hồng Nhạn

- TTCM TN

 - TKHĐ KĐCLGD

Ủy viên

Nhóm 2

Phụ trách

TC 2: CBQL-GVNV

Lộc Thị Hồng Lụa

CTCĐ - TTCM XH

Nhóm trưởng

Nguyễn Thị Danh

Giáo viên

Uỷ viên

Nông Văn Hương

Giáo viên

Uỷ viên

 

 

 

Nhóm 3

Phụ trách

TC 3: CSVC và TBDH

Hoàng Xuân Hải

CBTVTB

Nhóm trưởng

Trần Xuân Hậu

CB Y tế

Uỷ viên

Phạm Đức Giang

Giáo viên

Uỷ viên

 

 

 

Nhóm 4

Phụ trách

TC 4: Quan hệ giữa gia đình nhà trường XH

Phạm Ánh Dương

GV – TPT

Nhóm trưởng

Hứa Thị Thúy Nga

Giáo viên

Uỷ viên

Nguyễn Quang Huy

Giáo viên

Ủy viên

 

 

 

Nhóm 5

Phụ trách

TC 5: Hoạt động GD và kết quả GD

Hoàng Ngọc Tân

Phó hiệu trưởng

Nhóm trưởng

Lường Thị Vui

Giáo viên

Uỷ viên

Vi Thị Thu

Giáo viên

Ủy viên

Hà Văn Hùng

CB VTHC

Ủy viên

 

 

 

2. Tập huấn nghiệp vụ tự đánh giá

Tập huấn tại trường: Thành phần: Hội đồng tự đánh giá; nhóm TK; các nhóm chuyên trách.

c) Nội dung:

- Công bố danh sách Hội đồng tự đánh giá và các nhóm chuyên trách

- Hướng dẫn Hội đồng tự đánh giá nghiên cứu các văn bản hướng dẫn, quy định về kiểm định chất lượng giáo dục trường THCS (theo các văn bản mới nhất của bộ GD, sở GD, Phòng GD&ĐT ).

           - Phân công nhiệm vụ đến các thành viên trong Hội đồng căn cứ danh sách nhóm chuyên trách.

3. Dự kiến các nguồn lực và thời điểm cần huy động

- Mọi thành viên trong nhà trường đều được huy động để tham gia công tác tự đánh giá; Hoạt động tự đánh giá liên quan đến cá nhân, tổ chức nào thì các nhân và tổ chức đó có trách nhiệm cung cấp đầy đủ tư liệu, hồ sơ minh chứng cho Hội đồng tự đánh giá thông qua các nhóm công tác. Nhà trường đầu tư tài chính, CSVC, văn phòng phẩm... và các điều kiện khác để thu thập tư liệu, xây dựng và bảo quản bộ hồ sơ tự đánh giá theo đúng yêu cầu của cấp trên.

4. Dự kiến các minh chứng cần thu thập cho từng tiêu chí:

Công văn số: 46 /KTKĐCLGD-KĐPT V/v xác định yêu cầu, gợi ý tìm minh chứng theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường tiểu học và trường trung học ngày 15 tháng 01  năm 2013 của Cục khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục- Bộ giáo dục và đào tạo.

Căn cứ Thông tư số 18/2018/TT-BGDĐT, ngày 22 tháng 8 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường THCS, THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học;

Căn cứ tài liệu tập huấn tự đánh giá đánh giá ngoài cơ sở giáo dục của Phòng GD&ĐT Võ Nhai cấp phát.

5. Thời gian thực hiện:

Thời gian

Các hoạt động

Tháng 9- 10/2020

- Họp lãnh đạo nhà trường để thảo luận mục đích, phạm vi, thời gian biểu và nhân sự Hội đồng tự đánh giá (TĐG);

- Hiệu trưởng ra quyết định thành lập Hội đồng TĐG; phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên; phân công dự thảo kế hoạch TĐG.         

Tháng 11/2020

- Tổ chức hội thảo về nghiệp vụ triển khai TĐG cho các thành viên của Hội đồng TĐG và các nhóm công tác.

- Phổ biến chủ trương triển khai TĐG đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên của nhà trường;

- Hoàn thành kế hoạch TĐG.

- Họp Hội đồng TĐG, triễn khai kế hoạch TĐG và phân công nhiệm các thành viên, các nhóm công tác. 

Tháng 12/2020

- Nhóm thư ký chuẩn bị đề cương báo cáo TĐG;

- Thu thập thông tin và minh chứng ; (Các nhóm công tác)

- Mã hoá các thông tin và minh chứng thu được;

- Cá nhân, nhóm công tác chuyên trách hoàn thiện các Phiếu đánh giá tiêu chí.

Họp Hội đồng TĐG  để:

       + Thảo luận về những vấn đề nảy sinh từ các thông tin và minh chứng thu được;

       + Xác định những thông tin, minh chứng cần thu thập bổ sung;

        +  Điều chỉnh đề cương báo cáo TĐG và xây dựng đề cương.

Tháng 1/2021

- Thu thập, xử lý thông tin, minh chứng bổ sung;

- Thông qua đề cương chi tiết báo cáo TĐG (nhóm thư ký)

 

Tháng 2/2021

- Dự thảo báo cáo TĐG;

- Kiểm tra lại thông tin và minh chứng được sử dụng trong báo cáo TĐG.

- Họp Hội đồng TĐG để thảo luận dự thảo báo cáo TĐG;

- Hội đồng TĐG họp với các giáo viên, nhân viên trong trường để thảo luận về báo cáo TĐG, xin các ý kiến góp ý;

- Hoàn thiện báo cáo TĐG.

 

Tháng 3/2021

- QĐ kiện toàn; Điều chỉnh bổ sung kế hoạch TĐG.

- Họp Hội đồng TĐG để thông qua báo cáo TĐG đã sửa chữa;

- Công bố báo cáo TĐG trong nội bộ nhà trường và thu thập các ý kiến đóng góp.

- Xử lý các ý kiến đóng góp và hoàn thiện báo cáo TĐG.

Tháng 4/2021

- Công bố báo cáo TĐG đã hoàn thiện (trong nội bộ nhà trường)

- Tập hợp các ý kiến đóng góp cho quy trình TĐG;

- Nộp báo cáo TĐG cho Phòng Giáo dục T5/2021.

 

Trên đây là kế hoạch tổ chức tự đánh giá chất lượng giáo dục (điều chỉnh bổ sung); đây là việc làm khá khó khăn, trong quá trình thực hiện đòi hỏi nhiều thời gian tâm huyết. Quá trình thực hiện nhiệm vụ đề nghị các thành viên cần hết sức cố gắng, sáng tạo để thu thập đầy đủ các thông tin minh chứng để kế hoạch tự đánh giá có thể thực hiện được, phản ánh được sự nỗ lực cố gắng chung của toàn thể cán bộ giáo viên nhân viên nhà trường.

 

 Nơi nhận:

- Phòng GD-ĐT (B/c);

- Hội đồng TĐG (T/h);

- Lưu: HC

 

 

 

 

 

 CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

(đã kí)

 

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG

Hoàng Minh Đức

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 3
Hôm qua : 1
Tháng 09 : 96
Năm 2021 : 2.468