Thursday, 23/09/2021 - 10:07|
PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP CẤP DO CHỦNG MỚI VIRUT CORONA (nCoV) GÂY RA.

QUYẾT ĐỊNH CÔNG KHAI 2021

Tài liệu đính kèm: Tải về

PHÒNG GD&ĐT VÕ NHAI

TRƯỜNG PTDTBT THCS

SẢNG MỘC

Số: 09/QĐ-THCS

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Sảng Mộc, ngày 06 tháng 01 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021 của

Trường PTDTBT THCS Sảng Mộc

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG PTDTBT THCS SẢNG MỘC

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

Căn cứ Quyết định số 10/QĐ - UBND ngày 15/01/2021 của UBND huyện Võ Nhai về việc giao kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội huyện Võ Nhai năm 2021;

Xét đề nghị của bộ phận Tài vụ.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 như sau:

Tổng dự toán giao kinh phí: 2.045.000.000đ

Trong đó:

Chi lương, phụ cấp lương và các khoản đóng góp: 1.872.430.000đ

Chi hoạt động khác: 169.105.000đ

(Sau khi trừ tiết kiệm chi Chi HĐ khác còn là 152.194.000 đ)

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Cán bộ, giáo viên, nhân viên Trường PTDTBT THCS Sảng Mộc và các ông(bà) có tên trong điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 3(để t/h);

- Đăng trang We;

- Lưu VT, KT

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Hoàng Minh Đức

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 3
Hôm qua : 1
Tháng 09 : 96
Năm 2021 : 2.468