1. Mô hình hoạt động: Chất lượng cao.

2. Đội ngũ giáo viên: 

3. Mục tiêu đào tạo: 
 

4. Phương châm giáo dục: 
 

5. Phương thức hoạt động của trường: 
* Hoạt động dạy và học:

* Hoạt động giáo dục toàn diện:
 

Ban giám hiệu Trường THCS